Loading

Spoločnosť ITEAS poskytuje svojim klientom odborné služby v oblasti priemyslu založené na najnovších poznatkoch a technológiách. Zákazníkom ponúkame kompletnú podporu v oblasti vizuálnych skúšok a kontrol, zberu a vyhodnocovaniu dát za účelom skvalitnenia údržby, produkcie a procesov výroby. Základným cieľom spoločnosti je v maximálnej miere uspokojovať požiadavky zákazníkov. Kvalita našej práce je založená na zodpovednom a osobnom prístupe každého pracovníka spoločnosti.

Špecializácia:

Merania geometrie (kruhovitosť a vertikalita) skladovacích nádrží, atmosferických zásobníkov, guľových zásobníkov, kolón a vyhradených technických zariadení.

Ako súčasť diagnostickej podpory poskytujeme našim klientom terestrické laserové skenovanie.

Jeho výsledkom je množina priestorovo definovaných bodov (definovaných súradnicami X,Y a Z) tzv. mračno bodov.

V podmienkach priemyslu, takto dokážeme diagnostikovať presné geometrické tvary, osové odchýlky,  merania dĺžok, merania uhlov, určovanie obsahov a objemov, meranie sklonov a iné.

Špecializácia:

Prevádzame skutočné 3D modely, alebo objekty do digitálnej podoby.

Profilujeme sa na tvorbu 3D modelov rozmerovo väčších aparátov a celkov ako sú rôzne rotačné a stabilné technologické zariadenia.

Naskenované dáta skutočného objektu je možné porovnávať s CAD modelom za účelom analýzy presnosti výrobných odchýliek, určenie tolerancií a odchýliek pre potreby inšpekcie a kontroly.

Špecializácia:

– Vizuálna inšpekcia

– Termovízna inšpekcia

– Detekcia úniku uhľovodíkových plynov

– Oblasť fotogrametrie

– Oblasť security

Špecializácia:

Zabezpečujeme návrh a monitorovanie vyťaženia výrobných a dopravných zariadení a využitia materiálu, vyhodnocovanie celkovej efektivity zariadení (OEE) a efektívnosti využitia materiálu, ale aj zabezpečenia transparentnosti vo výrobných procesoch. 

Špecializácia:

Digitalizácia dokumentov predstavuje premenu papierového dokumentu na elektronický. Záleží na potrebách zákazníka, aký typ dokumentu chce zdigitalizovať.

 

Zameriavame sa na digitalizáciu:
– technickej dokumentácie
– výkresovej dokumentácie
– revíznych kníh a passportov

Reporty na mieru

Časová flexibilita

Bezplatná konzultácia

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.